×
×

Rada Powiatu Opolskiego 

 

RADA POWIATU OPOLSKIEGO


STEFAN WARZECHA - PRZEWODNICZĄCY 
KRYSTIAN CICHOS - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
 
swarzecha@powiatopolski.pl 
tel. 77 5415105, 77 5415106
45-068 Opole ul. 1 Maja 29
 

W wyborach do Rady Powiatu Opolskiego przeprowadzonych w dniu  21 października 2018 r.
wybrano 23 radnych: 

KKW Koalicja Obywatelska
1. Kazimierz Górski - kgorski@powiatopolski.pl
2. Leonarda Płoszaj - lploszaj@powiatopolski.pl
3. Marek Korniak - mkorniak@powiatopolski.pl
4. Beata Wolny - bwolny@powiatopolski.pl
5. Zofia Kotońska - zkotonska@powiatopolski.pl
6. Alicja Trychan - atrychan@powiatopolski.pl

KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7. Jan Krzesiński - jkrzesinski@powiatopolski.pl 

KWW Nasz Samorząd
8. Helena Wojtasik - hwojtasik@powiatopolski.pl
9. Konrad Dendera - kdendera@powiatopolski.pl

KW Prawo i Sprawiedliwość 
10. Mirosław Rynkiewicz - mrynkiewicz@powiatopolski.pl
11. Przemysław Kubów - pkubow@powiatopolski.pl

KWW Mniejszość Niemiecka 
12. Antoni Gryc - agryc@powiatopolski.pl
13. Krzysztof Koźlik - kkozlik@powiatopolski.pl
14. Krzysztof Wysdak - kwysdak@powiatopolski.pl
15. Irena Łysy-Cichon - icichon@powiatopolski.pl
16. Krystian Cichos - kcichos@powiatopolski.pl
17. Stefan Warzecha - swarzecha@powiatopolski.pl
18. Henryk Lakwa - hlakwa@powiatopolski.pl
19. Henryk Wodausz - hwodausz@powiatopolski.pl
20. Joachim Świerc - jswierc@powiatopolski.pl
21. Henryk Zapiór - hzapior@powiatopolski.pl
22. Rudololf Lawa - rlawa@powiatopolski.pl
23. Maria Koschny - mkoschny@powiatopolski.p

 

 

 RADA POWIATU

JEST ORGANEM STANOWIĄCYM I KONTROLNYM POWIATU

Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.

KOMPETENCJE RADY POWIATU

Stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu

Wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia dla przewodniczącego zarządu

Powoływanie i odwoływanie na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu

Stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej

Uchwalanie budżetu powiatu

Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium  dla Zarządu z tego tytułu

Podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami

Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

Zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, 
o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej

Emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej
wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym