×
×

VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencji

 

Radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2014 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, po uprzednim zapoznaniu się z opinią RIO w Opolu oraz opinii Komisji Rewizyjnej w ww. sprawie.

Następnie po zapoznaniu z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2014 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Opolskiego absolutorium.

Ponadto, między innymi podjęto uchwały w następujących sprawach:

  • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego na 2015 r.,

  • zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

  • przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2015 r.,

  • ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,

  • udzielenia rzeczowej pomocy humanitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie,

  • przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Budowa hali sportowej z zapleczem oraz infrastrukturą zewnętrzną przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie”.

Radni Powiatu mieli okazję dokonania przeglądu obiektu Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, a tym samym poznania warunków w jakich mieszkają podopieczni.