×
×

Spotkanie z przedstawicielami spółek wodnych

 
19 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Starosta Opolski Henryk Lakwa spotkał się z przedstawicielami spółek wodnych z terenu powiatu opolskiego. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele: GSW w Dąbrowie, GSW w Dobrzeniu Wielkim, GSW w Komprachcicach, GSW w Łubnianach, M-GSW w Ozimku, GSW w Prószkowie, GSW w Turawie. 

Starosta przedstawił zebranym spółki prowadzące działalność w powiecie opolskim oraz charakterystyczne dane dotyczące ich działalności. Następnie poinformował o bardzo pozytywnym przyjęciu i 100% wykorzystaniem dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego przeznaczonej na statutową działalność spółek w 2014 r. oraz zapewnił o zabezpieczeniu dwukrotnie większych środków na ten cel w roku bieżącym. Starosta przypomniał, że nadzór nad spółkami wodnymi w: Dobrzeniu Wielkim, Komprachcicach i Turawie na podstawie porozumień zawartych z Zarządem Powiatu Opolskiego sprawują właściwi wójtowie gmin. 

Marek Parfimczyk naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu zapoznał przybyłych gości z przepisami dotyczącymi nadzoru Starosty nad spółkami wodnymi. Przedstawił również główne uwagi z kontroli NIK dotyczącej działalności spółek wodnych w powiecie opolskim oraz pełnionego nad nimi nadzoru Starosty Opolskiego, a na zakończenie wskazał główne założenia nowej ustawy Prawo wodne, w szczególności dotyczące działalności spółek wodnych.

Po tym wystąpieniu Starosta Opolski poprosił zebranych o dyskusję nt. problemów w bieżącej działalności spółek wodnych. Szczególnie skupiono się na problemie: wysokości i ściągalności składki wnoszonej przez członków na rzecz spółek – w tym na doświadczeniach z windykacją i egzekucją wspomnianych należności, aktualizacji i weryfikacji list członków spółek jak również przekonania wszystkich mieszkańców gmin do idei funkcjonowania spółek wodnych. Zebrani wskazali również na problemy związane z konserwacją i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wszędzie tam gdzie łączą się one z urządzeniami innych podmiotów i instytucji np. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, zarządców dróg, nadleśnictw, RSP, czy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na zakończenie zarówno przybyli goście, jak i gospodarz spotkania wyrazili pogląd o konieczności kontynuowania podobnych spotkań w przyszłości.