×
×

IV sesja Rady Powiatu Opolskiego

Na czwartej sesji Radni powiatu opolskiego dyskutowali nad przyjęciem Powiatoweego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017, a potem pozwolili na dokonanie zmian w uchwale budżetowej uwzględniając:
w
nioski:

- naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w związku z realizacją projektów w ramach POKL „Wiedza paszportem w przyszłość” oraz „Omnibus Powiatu Opolskiego”,

- naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie zwiększenia planowanych wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego związanego z odnawialnymi źródłami energii, 

- naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa o zwiększenie środków na zakup oprogramowania komputerowego do ewidencjonowania zasobu nieruchomościami,

- dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o zwiększenie planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe oraz o zwiększenie planowanych wydatków bieżących na regulację stanu prawnego dróg powiatowych,

- dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie na remont natryskowni oraz zakup krzeseł i stolików w związku z zaleceniami Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i zakup serwera, 

-inspektora Wydziału Organizacyjnego w związku z kontynuacją realizacji projektu pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP”,
- dyrektorów Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim i 
w Chmielowicach w związku z otrzymaną w 2014 roku darowizną przeznaczoną na potrzeby dzieci,

- naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii o przeniesienie planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia udziału własnego przy realizacji zadania związanego z ochroną gruntów rolnych,

- inspektora Wydziału Organizacyjnego o wprowadzenie do budżetu zadania związanego z niską emisją i zabezpieczenie środków na wydatki w kwocie 5.000 zł,

Na zakończenie, Radni zlecieli Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pani xxxxxxxxxxxz dnia 22 stycznia 2015 r. złożonej na działalność Starosty Opolskiego na naruszenie praworządności i interesów skarżącej i wprowadzili zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, które były konsekwencją zmian w uchwale budżetowej.