×
×

U W A G A K I E R O W C O !!!

USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO
Telefon kontaktowy – 77- 54 15 161 w sprawie pojazdów usuniętych z drogi

U W A G A    K I E R O W C O  !!!
            W SYTUACJI, KIEDY POJAZD ZOSTAŁ USUNIĘTY Z DROGI NA PARKING STRZEŻONY NIE ZWLEKAJ Z JEGO ODEBRANIEM Z PARKINGU. Odbierz go niezwłocznie i  wnieś należne opłaty. Codziennie rośnie Twój rachunek z tytułu nieodebrania pojazdu i może on sięgać nawet kilku lub kilkunastu tysięcy złotych!!!

Warto przeczytać poniższe informacje:

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku :

  1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia  ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
  3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
  4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej,
  5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Pojazd może być usunięty w sytuacji, kiedy nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku, gdy :

  1. kierowała nim osoba :

a/ znajdująca się w stanie nietrzeźwości  lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b/ nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

  1. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazd jest również usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym

Pojazdy usunięte z dróg powiatu opolskiego od dnia 1 stycznia 2014r. umieszczane są na parkingu :

PW WARM Andrzej Mamczyński ul. Opolska 58, 49-100 Niemodlin

 tel. 77- 46 07 059,  601 188 888

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu mogą być uiszczane w kasie tut. Starostwa lub przelewem na konto bankowe Powiatu :

22 1020 3668 0000 5602 0015 7099 z zaznaczeniem z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata, marką i numerem rejestracyjnym pojazdu, i danymi wpłacającego.

Wysokość opłat w 2015 roku określa uchwała Nr XL/281/2014 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 października 2014 r. - tekst poniżej

 UCHWAŁA XL/281/2014 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 października 2014

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013. 595 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1.
Uchwała określa wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na terenie Powiatu Opolskiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

§ 2.
Ustala się następujące wysokości stawek opłat za usunięcie i za każdą dobę przechowywania pojazdu:

rower lub motorower :

a) za usunięcie 112 zł
b) za przechowywanie 19 zł

motocykl

a) za usunięcie 221 zł
b) za przechowywanie 26 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

a) za usunięcie 485 zł
b) za przechowywanie 39 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

a) za usunięcie 606 zł
b) za przechowywanie 51 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

a) za usunięcie 858 zł
b) za przechowywanie 73 zł

6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

a) za usunięcie 1265 zł
b) za przechowywanie 135 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

a) za usunięcie 1539 zł
b) za przechowywanie 199 zł

§ 3.
1. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

2. Pierwsza doba postojowa liczona jest od momentu wprowadzenia pojazdu na parking strzeżony.

§ 4.
Ustala się następujące wysokości kosztów o których mowa w art. 130a ust 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym powstałych w związku z odstąpieniem od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu ze względu na ustanie przyczyn uzasadniających jego usunięcie:

rower lub motorower 56 zł

motocykl                                                                                    111 zł

pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t            243 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t      303 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t       429 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t                   633 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne                                 770 zł


§ 5.
Traci moc uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 7.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego: Stefan Warzecha

W przypadku nieodebrania pojazdu w ciągu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia Starosta występuje z wnioskiem do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu opolskiego.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia w/w kosztów. Należności wraz z odsetkami podlegają egzekucji na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Godziny pracy urzędu :

poniedziałek 7.30- 17.00,

wtorek-czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30- 14.00

Telefon kontaktowy – 77- 54 15 161 w sprawie pojazdów usuniętych z drogi