×
×

41. posiedzenie Rady Powiatu Opolskiego

 

14 listopada br. na zamku w Prószkowie Radni Powiatu Opolskiego obradowali nad ostatnimi uchwałami IV kadencji.

Przyjęli między innymi program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, w którym za priorytetowe uznano działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki i sportu. Dokument został poddany konsultacjom społecznym. Rada wyraziła także zgodę na powierzenie gminom Dobrzeń Wielki i Dąbrowa zadań z zakresu zarządzania drogami. Dzięki temu Czarnowąsy zyskają nowy parking przy ul. Wolności, a w Dąbrowa opracuje projekt budowlano – wykonawczy remontu odcinka pomiędzy pl. Powstańców Śląskich a ul. Lipową. Następnie wystosowali apel do Ministra Zdrowia o zwiększenie środków przewidzianych dla województwa opolskiego na finansowanie procedur medycznych przez NFZ w roku 2015 i ustalili rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu opolskiego na rok następny. Uwzględniając nowelizację ustawy o systemie oświaty uchwalili zasady udzielania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, doprecyzowali obowiązujące przekazywania, rozliczania i kontroli ich wykorzystania i rozszerzyli katalog szkół i placówek, które mogą taką dotację otrzymać. Na zakończenie Henryk Lakwa starosta opolski i Leonarda Płoszaj wicestarosta podziękowali wszystkim Radnym za czteroletnią współpracę, a Stefan Warzecha przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego odczytał list skierowany do Rady Powiatu Opolskiego od Ryszarda Wilczyńskiego wojewody opolskiego.