×
×

Wyróżnienie dla jednostek Powiatu Opolskiego

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu po raz szósty wróżnił najbardziej aktywnych beneficjentów. Dokonano tego podczas corocznej konferencji "W trosce o środowisko".  Wyróżnienie w kategorii: Instytucja, Organizacja pozarządowa, Inna jednostka. otrzymały: Dom Dziecka w Chmielowicach i Zespół Szkół  w Tułowicach - jednostki zarządzane przez Powiat Opolski. Wyróżnienie przyznawane jest jednostkom organizacyjnym oraz osobom, które wykazują nieustaną troskę o srodowisko, a których dorobek i współpraca na przezstrzeni minionych lat zostały ocenione przez Fundusz szczególnie wysoko.

W 2003 roku Dom Dziecka w Chmielowicach poprzez modernizację systemu grzewczego przyczynił się do zmniejszenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Wartość zadania wyniosła ponad 257 tys. zł., przy pomocy finansowej Funduszu w wysokości 77 200 zł. Dom Dziecka w Chmielowicach w latach 2012-2013 zrealizował 2 zadania z zakresu ochrony przyrody: "Inwentaryzację drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkjowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowicach"  - Etap I. Drugim zadaniem było dostosowanie zabytkowego parku pałacowego w Chmielowicach do potrzeb współczesnych - Etap II. Na ww. zadania fundusz udzielił blisko 250 tys. zł dotacji. Realizacja inwestycji wpłynęła m.in. na poprawę stanu zdrowotnego drzewostanu przez wyeliminowanie egzemplarzy nieprawidłowo rozmieszczonych oraz pniaków po dawniej uschniętych drzewach, wzbogacenie składu gatunkowego istniejącego drzewostanu oraz urozmaicenie kompozycji, podniesienie atrakcyjności przyrodniczej Chmielowic, poprawę krajobrazu przyrodniczego.

Zespół Szkół w Tułowicach w roku 2013 realizował zadania z dziedziny ochrony przyrody, polegające na rewitalizacji techniczno-przyrodniczej zabytkowego parku przy Zespole Szkół. Łączna wartość zadania wyniosła ponad 1 mln zł, a kwota udzielonej dotacji ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu to ponad 617 tys zł. W wyniku realizacji zabiegów rewitalizacyjnych parku przywrócono dawny wygląd i świetność oraz poprawiono stan zdrowotny drzew i zwiększono bioróżnorodność na terenie całego parku. Wykonano nowe nasadzenia oraz odmłodzenie drzewostanu, przebudowano główną aleję poprzez stworzenie nowej kompozycji przyrodniczej ze zmianami nawierzchni, miejscami wypoczynku i klombami. Wykonano także monitoring obiektu przyrodniczego i zewnętrzne oświetlenie solarne. ZS w Tułowicach w ramach edukacji ekologicznej zrealizował zadanie pn.: "Adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie  Ponadregionalnego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej w Zespole Szkół w Tułowicach". Realizacja tego zadania przyczyniła się do promowania wiedzy o ekosystemie leśnym i związanych z nim zagrożeniach oraz stworzyła warunki lokalowe do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży. W 2012 roku na terenie ZS dokonano przełożenia sieci kanalizacyjnej zewn. o dł. 311 m. Łączna wartość zadań z zakresu ochrony wód wyniosła ponad 183 tys. zł, z czego udział Funduszu wyniósł blisko 80 tys. zł..