×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad III Sesji Rady Powiatu Opolskiego VII kadencji

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego (24,04KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania (24,18KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2023 rok (24,22KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2023 rok (24,34KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/228/21 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski (24,89KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/229/21 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach (24,81KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (24,23KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzień pobytu z tytułu korzystania z usług wsparcia krótkoterminowego w formie całodobowej w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie (24,36KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2024-2027 (24,24KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2024 r. (24,15KB)