×
×

XXXVII sesja Rady Powiatu Opolskiego

 

Podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Opolskiego (05.06.2014r.) Starostwo Powiatowe w Opolu gościło p. Ewelinę Woźną, która przedstawiła radnym i Zarządowi Powiatu Opolskiego 3 modele nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2013 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, po uprzednim zapoznaniu się z opinią RIO w Opolu oraz opinii Komisji Rewizyjnej w ww. sprawie.

Następnie po zapoznaniu z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2013 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Opolskiego absolutorium.

Przedstawiono także i podjęto projekty uchwał w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r., zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przyznano również dotację celową z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2014 r. Zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające.