×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad LXV Sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego (23,99KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu (24,40KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2023 rok oraz zestawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie opolskim (24,48KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2030 (24,36KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030 (24,50KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie (24,28KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (24,30KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków z terenu powiatu opolskiego w roku 2024 (24,58KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2024-2030 (24,23KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021- 2027, Działanie 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym za zmianą klimatu (24,80KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego (24,14KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (24,16KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2024-2027 (24,22KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2024 (24,24KB)