×
×

INFORMACJA

o udzielonych w 2014 roku, spółkom wodnym, dotacjach z budżetu Powiatu

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót

na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

O dofinansowanie kosztów bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wpłynęło 11 wniosków, które złożyło osiem spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego. Kryteria określone w Uchwale Nr XXXIII/249/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz.155)  spełniło osiem wniosków, na łączną kwotę 52212,40 zł. Uwzględniając ocenę możliwości realizacji zadań objętych wnioskami oraz przewidywane efekty ich realizacji w celu uzyskania należytego funkcjonowania urządzeń wodnych, Zarząd Powiatu Opolskiego udzielił dotacji pięciu spółkom wodnym na kwotę 25000 zł.