×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad LXI Sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego (23,85KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/353/23 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2023r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (24,43KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku (24,29KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych oraz wspomaganych prowadzonych przez Powiat Opolski (24,19KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zaliczenia nowego odcinka drogi do kategorii powiatowych dróg publicznych oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina - Polska Nowa Wieś na terenie Gminy Komprachcice (24,27KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, Priorytet/Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej (24,73KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026 (24,07KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023 (24,08KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (24,28KB)

PDFGłosowanie nad przyjęciem Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 grudnia 2023 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2024-2027 przedłożonego Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 3103/23 z dnia 15 listopada 2023 r. (24,47KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2024-2027 (24,07KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2024 (24,06KB)