×
×

Dotacje dla spółek wodnych 2016

   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 514/16 Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 3 lutego 2016 r.

OGŁOSZENIE DLA SPÓŁEK WODNYCH

Na podstawie § 3 uchwały Nr XXXIII/249/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014, poz. 155) Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu powiatu opolskiego w 2016 roku na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
 

  1. Zasady udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu powiatu opolskiego określa uchwała Nr XXXIII/249/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014, poz. 155).
  2. Zarząd Powiatu Opolskiego informuje, że na realizację zadania publicznego, w 2016 r., przeznacza się środki finansowe w wysokości łącznie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  3. Termin składania wniosków: 26 lutego 2016 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu)

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Opolu

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

Pok. Nr 4 (kancelaria)

  1. Przykładowy PDFwzór wniosku (53,72KB) o przyznanie dotacji  określa załącznik nr 2 do Uchwały Nr 514/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r.
  2. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie 21 dni od daty terminu składania wniosków.


Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatopolski.pl, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl


PDFUchwała nr 514/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2016 roku (482,95KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały nr 514/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 - ogłoszenie (503,83KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały nr 514/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 - wniosek (53,72KB)
 


PDFWykaz spółek wodnych oraz wysokość dotacji z budzetu Powiatu opolskiego w 2016 r.pdf (407,33KB)
PDFUchwała nr 573/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie udzielenia w 2016 r. spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego.pdf (502,23KB)