×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad LV Sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,07KB)

PDFUdzielenie Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf (616,62KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2022 rok.pdf (24,21KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2022 rok.pdf (24,20KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (24,10KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2023 (24,51KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX32722 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 roku.pdf (649,02KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII35323 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.pdf (24,51KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (24,14KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2023 r.pdf (24,14KB)