WAŻNA INFORMACJA: Nieobecność Rzecznika Konsumentów w dniu 29.09.2022 r.***Uwaga! Chwilowy brak dzienników budowy za 10,00 zł i 25,00 zł. Za utrudnienia przepraszamy***Zmiana w Prawie budowlanym***UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Przyroda

Lasy i nadleśnictwa, obszary chronionego krajobrazu

Powiat opolski charakteryzuje się dużą lesistością terenu (70,4 tys. to ponad 44%), najwięcej użytków leśnych odnotowuje się w gminach Murów, Tułowice, Ozimek, Turawa. Lasy te są dość znacznie zróżnicowane, dominującymi siedliskami są siedliska borowe, lasy mieszane, wy-stępują również siedliska olsowe.

Lipno – zespół przyrodniczo krajobrazowy

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy jest fragmentem krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujący na ochronę ze względu na  walory widokowe, przyrodnicze i estetyczne.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej, krajoznawczej lub wyróżniające się twory np. okazałych rozmiarów drzewo, krzewy, wodospady i inne.

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody to obszary obejmujące zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, stanowiska rzadkich gatunków roślin i zwierząt lub elementy przyrody nieożywionej. Ze względu na sposób ochrony wyróżniamy rezerwaty ścisłe i rezerwaty częściowe.

Stanowisko dokumentacyjne Krasiejów

Stanowisko dokumentacyjne są to ważne miejsca występowania nietypowych formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie, namuliska, wyrobiska powierzchniowe i podziemne.

Stobrawski Park Krajobrazowy

Stobrawski Park Krajobrazowy – park zajmuje obszar 52 636 ha i należy do największych parków krajobrazowych w Polsce. Zasięgiem objmuje 12 gmin województwa opolskiego, z czego 5 należy do powiatu opolskiego. Nazwa parku związana jest z położeniem w dorzeczu rzek Stobrawy, Budkowiczanki, Brynicy i Smotrawy.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są pozostałościami ekosystemów w postaci niewielkich zbiorników wodnych, śródpolnych, śródleśnych oczek wodnych i torfowisk. Użytki ekologiczne są nową formą ochrony środowiska, wprowadzono je w 1991 roku. Odgrywają ważną rolę stanowią siedliska dla licznych gatunków roślin i zwierząt.  Na terenie powiatu opolskiego znajduje się 9 użytków ekologicznych.