×
×

Absolutorium dla Zarządu Powiatu. Radni byli jednomyślni.

 

Radni Rady Powiatu Opolskiego jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za ubiegły rok. Przyjęli też Raport o stanie Powiatu. Mimo trudności, z którymi borykają się samorządy w związku  sytuacją gospodarczą, rosnącą inflacją, spadkiem dochodów z tytułu PiT i CiT, udało się zrealizować zaplanowane inwestycje i zadania.

- Na inwestycje wydaliśmy w zeszłym roku ponad 22 mln zł, w tym na inwestycje drogowe prawie 16,6 mln zł, na większość z nich udało się pozyskać dofinansowania – podsumowuje starosta Henryk Lakwa, przypominając, że Powiat Opolski zarządza jedną z najdłuższych sieci dróg w województwie, tj. łącznie 541 km. 

Zrealizowane w ubiegłym roku zadania drogowe to między innymi:

- przebudowa drogi powiatowej obejmująca budowę chodnika w Goszczowicach, dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- przebudowa drogi powiatowej w Biadaczu obejmująca drugi pas jezdni, sfinansowana w całości z budżetu Powiatu

- rozbudowa drogi w Domecku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- budowa kładki pieszo – rowerowej w Turawie, dofinansowana z RFIL-u

- budowa przejść dla pieszych w Zagwiździu, Węgrach i Murowie

- budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Dąbrowa – Sokolniki w całości z budżetu Powiatu

- rozbudowa drogi powiatowej w Polskiej Nowej Wsi dofinansowana ze środków rządowych.

- Oprócz tego Powiat kontynuował działania jako lider projektu „Budowy infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim i gminie Lewin Brzeski – dodaje Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu.

W roku 2022 wykonano dwie konieczne inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. Była to przebudowa placu przed budynkiem DPS, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zmiana systemu ogrzewania.

- Przystąpiliśmy również do bardzo dużego zadania jakim była przebudowa wraz rozbudową Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim – mówi Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski. – Dzieci mają teraz o lepsze warunki, a budynek spełnia wszystkie przewidziane dla tego typu obiektów wymogi.

W ubiegłym roku kontynuowane były prace związane konieczną rewitalizacją zabytkowego parku w Tułowicach, na którą udało się uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Jak co roku udzielono dotacji na ratowanie zabytków oraz na wymianę kopciuchów.

Te i inne informacje o pracy samorządu, wszystkich wydziałów Starostwa i jednostek Powiatu oraz służb, inspekcji i straży są zawarte w obszernym Raporcie o stanie Powiatu Opolskiego. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Z danych zwartych w raporcie możemy się też dowiedzieć, że w roku 2022 zrealizowano 17 programów i projektów ze środków zewnętrznych oraz, że Powiat jednostki podległe zrealizowały w tym okresie 48 projektów i programów.

- Absolutorium dla Zarządu Powiatu to jednocześnie pozytywna ocena dla wszystkich pracowników Starostwa, naszych wydziałów, jednostek, dla Wydziału Finansowego. Ogromnie dziękuję każdemu z nich, a szczególnie naszym radnym za zaangażowanie i dobrą współpracę – mówi Henryk Lakwa.

Sesja absolutoryjna odbyła się w prowadzonym przez nasz Powiat - Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.