×
×

Nowe zadania poradni psychologiczno - pedagogicznych

NOWE ZADANIA PORADNI:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 i Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku, ul. Częstochowska 31 zostały wskazane jako placówki do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci:
1) niewidomych i słabo widzących,
2) niesłyszących i słabo słyszących,
3) z autyzmem.
Zespoły Orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni. Terenem działania Poradni jest powiat opolski.Nowe zadania Poradni Zgodnie z §1 pkt 2 Zarządzenia Nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, województwa opolskiego w roku 2014.