×
×

Kategorie

a)  KATEGORIA Pro Publico Bono - działalność społeczna i charytatywna:
-
działalność charytatywna społeczna, wolontaryjna,
- bezinteresowna praca dla dobra  innych,

- praca na rzecz ochrony rodziny, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa mieszkańców ,
- działania z zakresu działań międzynarodowych, m.in. na rzecz integracji społeczeństw,
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw obywatelskich na poziomie sołectwa, gminy, powiatu, regionu,
- działania na rzecz integracji i poprawy infrastruktury środowiska m.in. poprzez wykorzystywanie dotacji, programów

b) KATEGORIA Przedsiębiorca Roku/Firma Roku - działalność w zakresie przedsiębiorczości i biznesu: 
- aktywność gospodarcza,

- wspieranie inicjatyw lokalnych,
- przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu opolskiego,
- wysoką jakość wyrobów i usług, oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu,
- systematyczne inwestowanie w rozwój firmy i kapitału ludzkiego poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzanie dobrych warunków pracy,
- dbałość o ochronę środowiska,
- twórcze współdziałanie z samorządem terytorialnym,
- wpływ na promocję powiatu opolskiego w Polsce 

c) KATEGORIA Sportowiec Roku  - działalność sportowa i promująca zdrowy styl życia:
- indywidualne i zespołowe osiągnięcia sportowe na poziomie co najmniej województwa,
- aktywne wspieranie sportu amatorskiego i zawodowego
- organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym i promowanie powiatu opolskiego

d) KATEGORIA Animator Kultury działalność kulturalna, promocyjna i wydawnicza:  
- za działalność animacyjną i promowanie kultury,
- promowanie osiągnięć powiatu opolskiego,
- propagowanie tradycji i dziedzictwa regionu,

-  wysoki poziom artystycznych dokonań własnych,
- ponadregionalny zakres działań związanych z promowaniem dziedzictwa kulturowego,
- za propagowanie i konsekwentne podtrzymywanie rodzimych tradycji w środowisku lokalnym

 e) KATEGORIA Edukator Roku działalność edukacyjna:
-
działalność wspierającą rozwój dzieci i młodzieży,
- inicjatywy pedagogiczne,
- innowacyjność działań w jednostkach oświatowych wspomagających oświatę i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- realizacja projektów o charakterze innowacyjnym podnoszących efektywność funkcjonowania jednostki oświatowej,
- działalność wspierająca innowacje pedagogiczne i programy edukacyjno – profilaktyczne,
- nowatorskie zastosowania produktów, procesów, technologii w zakresie toku nauczania,
- osiągnięcia w dziedzinie nauki.

f) KATEGORIA Biała Magnolia: całokształt działalności na rzecz rozwoju powiatu opolskiego.