×
×

Tryb i szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Starosty Opolskiego „ Magnolia Powiatu Opolskiego"

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego 
nr 1147/13 z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie ustanowienia 
Nagrody Starosty Opolskiego "Magnolia Powiatu Opolskiego"

Tryb i szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Starosty Opolskiego „ Magnolia Powiatu Opolskiego ”

§ 1

1. Ustala się tryb i szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Starosty Opolskiego pod nazwą „Magnolia Powiatu Opolskiego”, zwany dalej Regulaminem.
2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
a) Nagrodzie rozumie się: Nagroda Starosty Opolskiego „Magnolia Powiatu Opolskiego”.
b) Kapitule rozumie się: Kapituła do spraw przyznawania tytułu w danej kategorii i Nagrody  

3. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia oraz działalność na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Opolskiego
4.Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
a) Pro Publico Bono: działalność społeczna i charytatywna,
b) Przedsiębiorca Roku/Firma Roku: działalność w zakresie przedsiębiorczości i biznesu,
c) Sportowiec Roku: działalność sportowa i upowszechniająca zdrowy styl życia,
d) Animator Kultury: działalność na rzecz upowszechniania kultury i wydawnictw,
e) Edukator Roku: działalność edukacyjna
f) Biała Magnolia: całokształt działalności i szczególne zasługi na rzecz rozwoju powiatu opolskiego.
5.Każdego roku przyznaje się nie więcej niż po jednej Nagrodzie z kategorii wymienionych
w punkcie 4.
6. Nagroda  ma charakter rzeczowy w postaci statuetki i okolicznościowego dyplomu.
7. Laureatami Nagrody  mogą zostać:
a) osoby fizyczne
b) osoby prawne
c) organizacje pozarządowe
d) podmioty nieposiadające osobowości prawnej
e) obywatele i instytucje innych państw.
8. Laureatem Nagrody za całokształt działalności na rzecz rozwoju powiatu opolskiego pod nazwą Biała Magnolia można zostać tylko jeden raz.
9. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagrody w wyżej wymienionych kategoriach bez podawania przyczyny.

§ 2

1. Nagroda może być przyznana na wniosek podmiotów wymienionych w paragrafie 1 pkt. 7
2.Nagroda może być również przyznana z inicjatywy Starosty Opolskiego.

§ 3

1. Wnioski opiniowane są przez Kapitułę.
2. Posiedzenia Kapituły zwołuje starosta opolski i pełni funkcję przewodniczącego Kapituły.
3. W przypadku jego nieobecności zastępuje go wicestarosta.
4. W skład Kapituły wchodzą:
a) Starosta Opolski jako przewodniczący
b) Wicestarosta Opolski
c) Naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu
c) Przedstawiciel instytucji kultury
e) Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego
f) Przedstawiciel lokalnych mediów
g) Rzecznik prasowy starosty opolskiego
5. Imienny skład Kapituły corocznie ustala Zarząd Powiatu Opolskiego
6. Udział w pracach Kapituły powinien być osobisty. Kapituła może prowadzić prace i głosować przy 2/3 jej składu.
7. Do zadań Kapituły należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz wybór nominowanych.
8. Kapituła wybiera nie więcej niż 3 nominowanych w każdej kategorii.

9.Wnioski są oceniane przez Kapitułę w poszczególnych kategoriach w oparciu o następujące kryteria:
a)  KATEGORIA Pro Publico Bono - działalność społeczna i charytatywna:
-
działalność charytatywna społeczna, wolontaryjna,
- bezinteresowna praca dla dobra  innych,

- praca na rzecz ochrony rodziny, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa mieszkańców,
- działania z zakresu działań międzynarodowych, m.in. na rzecz integracji społeczeństw,
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw obywatelskich na poziomie sołectwa, gminy, powiatu, regionu,
- działania na rzecz integracji i poprawy infrastruktury środowiska m.in. poprzez wykorzystywanie dotacji, programów
b) KATEGORIA Przedsiębiorca Roku/Firma Roku - działalność w zakresie przedsiębiorczości i biznesu,
- aktywność gospodarcza,

- wspieranie inicjatyw lokalnych,
- przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu opolskiego,
- wysoką jakość wyrobów i usług, oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu
- systematyczne inwestowanie w rozwój firmy i kapitału ludzkiego poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzanie dobrych warunków pracy
- dbałość o ochronę środowiska
- twórcze współdziałanie z samorządem terytorialnym
- wpływ na promocję powiatu opolskiego w Polsce
c) KATEGORIA Sportowiec Roku  - działalność sportowa i promująca zdrowy styl życia:
- indywidualne i zespołowe osiągnięcia sportowe na poziomie co najmniej województwa,
- aktywne wspieranie sportu amatorskiego i zawodowego
- organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym i promowanie powiatu opolskiego
d) KATEGORIA Animator Kultury działalność kulturalna, promocyjna i wydawnicza:  
- za działalność animacyjną i promowanie kultury,
- promowanie osiągnięć powiatu opolskiego,
- propagowanie tradycji i dziedzictwa regionu,

-  wysoki poziom artystycznych dokonań własnych,
- ponadregionalny zakres działań związanych z promowaniem dziedzictwa kulturowego
- za propagowanie i konsekwentne podtrzymywanie rodzimych tradycji w środowisku lokalnym

e) KATEGORIA Edukator Roku działalność edukacyjna:
-
działalność wspierającą rozwój dzieci i młodzieży,
- inicjatywy pedagogiczne,
- innowacyjność działań w jednostkach oświatowych wspomagających oświatę i placówkach opiekuńczo – wychowawczych

- realizacja projektów o charakterze innowacyjnym podnoszących efektywność funkcjonowania jednostki oświatowe
- działalność wspierająca innowacje pedagogiczne i programy edukacyjno – profilaktyczne
- nowatorskie zastosowania produktów, procesów, technologii w zakresie toku nauczania
- osiągnięcia w dziedzinie nauki
f) KATEGORIA Biała Magnolia całokształt działalności na rzecz rozwoju powiatu opolskiego.

§4

1.Kapituła oceniać będzie:
a) wpływ działalności na promocję i rozwój powiatu opolskiego

b) innowacyjność działania
c) cykliczność działań
d) ukierunkowanie działania na osiągnięcie celów społecznych
e) rangę osiągnięć.
2. Decyzje Kapituły  podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Kapituły. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Prace Kapituły odbywać się będą w obecności, co najmniej 2/3 jej składu.
4. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie

§ 5

1. Wniosek o przyznanie Nagrody został określony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i powinien zawierać:
a) właściwie zaznaczoną kategorię, do której kandydat jest zgłaszany

b) dane kandydata:
- imię i nazwisko
- nazwę instytucji
- dokładny adres siedziby lub domowy
-  telefon kontaktowy

c) dane wnioskodawcy:
- nazwę wnioskodawcy,
- dokładny adres,
- telefon kontaktowy

d) informacje o szczególnych osiągnięciach lub informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu opolskiego, za które nagroda ma być przyznana
e) uzasadnienie wniosku jako osobny załącznik w formie papierowej i elektronicznej
f) datę oraz podpis wnioskodawcy. 
2. Do wniosku należy dołączyć Zgodę kandydata na udział w konkursie, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3.W przypadku zgłaszania instytucji lub zespołu do Zgody należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej.
4. Wniosek należy przesłać pocztą  lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Opolu adres: ul. 1 Maja 29 45-060 Opole, kancelaria ogólna, pokój nr 4, w terminie do 26 lutego każdego roku, za który przyznawana jest Nagroda.

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) złożenia po terminie
b) wycofania przez wnioskodawcę
c) niespełnienia wymogów formalnych.

§ 6

1.Z posiedzenia Kapituły zostanie sporządzony protokół.
2.Nagrody będą wręczane na uroczystej gali zorganizowanej po dniu 31 marca danego roku.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.powiatopolski.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w środkach masowego przekazu: radiu, telewizji, prasie ogólnopolskiej i lokalnej

5. Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie wyrażają zgodę na przetwarzaniedanych osobowychw rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o Ochronie Danych Osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 ze zmianami) wraz z publikacją wizerunku.

§ 7

Obsługę organizacyjno-techniczną przyznawania Nagrody Starosty Opolskiego „Magnolia Powiatu Opolskiego” prowadzi Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opolu. 

§ 8

Nagrodzeni mają prawo do upowszechniania informacji o otrzymanej nagrodzie oraz wykorzystywania wizerunku „Magnolii Powiatu Opolskiego” we wszelkich materiałach informacyjnych i reklamowych, akcjach promocyjnych, imprezach targowych i wystawienniczych

§ 9

Informacja o Nagrodzonych zamieszczona może być w specjalnym wydawnictwie, na stronach internetowych oraz w komunikatach wysyłanych do mediów.