×
×

Spotkanie PZZK. Ważne informacje dla hodowców drobiu!

Bieżące wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu dla hodowców drobiu z  Opola, powiatu opolskiego i konkretnych gmin w  związku z potwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dwóch łabędzi niemych na terenie miasta Opola były jednym z  kluczowych tematów spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

1. Informacje dla hodowców drobiu z Opola i powiatu opolskiego oraz konkretnych gmin:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że  wyznaczona została strefa objęta zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą teren Miasta Opola i całego obszaru powiatu opolskiego i podaje najważniejsze informacje dla hodowców drobiu.  

W związku z powyższym wprowadzone zostały na wskazanym terenie nakazy i zakazy dotyczące hodowców drobiu, polegające na:

1)           nakazie utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;

2)           karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa                 z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu;

3)           zakazie gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i konkursach.

 

Ponadto w związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI ) na terenie powiatu namysłowskiego oraz krapkowickiego część gmin powiatu opolskiego znalazła się w tzw. „ obszarze zagrożonym” wysoce zjadliwą grypą ptaków. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu zwraca się z prośbą do hodowców drobiu o stosowanie nakazów i zakazów obowiązujących na terenie obszaru zagrożonego.

 

2. UWAGA HODOWCY DROBIU GMINA MURÓW, POPIELÓW, DOBRZEŃ WIELKI, PRÓSZKÓW

OBSZAR ZAGROŻONY WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW ( HPAI)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. 2007 r. Nr 239, poz. 1752) obowiązuje

NAKAZ

•            niezwłocznego oczyszczania      i             odkażania          środków               transportu wjeżdżających i wyjeżdżających do i z gospodarstw utrzymujących drób, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, środków żywienia,  w szczególności paszy a także ściółki oraz nawozów naturalnych, 

•            stosowania środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z gospodarstw utrzymujących drób w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące

•            niezwłocznego informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanych w gospodarstwie;

ZAKAZ

•            przemieszczania z i do gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób,  drobiu oraz innych ptaków bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu

•            przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także  ich zwłok i jaj - bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu

•            przemieszczania z gospodarstw utrzymujących drób ściółki  lub nawozów naturalnych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu;

•            pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,           w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki

•            wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

              organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie

są gromadzone drób lub inne ptaki 

•            organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia                  

31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022 r., poz.768) obowiązuje

NAKAZ

• zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale                  w pomieszczeniach mieszkalnych,

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu przypomina, że naruszenie nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną, wymierzaną (w zależności od rodzaju naruszenia) w granicach kwotowych określonych w art. 85aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421, z późn. zm.).

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 306 z późn. zm.) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, stanowi jeden                   z podstawowych obowiązków Inspekcji Weterynaryjnej.

Stosownie do art. 19 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, w zakresie wykonywania czynności, mają prawo w każdym czasie do: 

1.           przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, w tym pomieszczeń lub urządzeń, o których mowa w załączniku II w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), ośrodków w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, instalacji, urządzeń lub środków transportu;

2.           kontrolowania   przestrzegania   wymagań           określonych       w prawodawstwie weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania                                i identyfikacji zwierząt, i w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b;

3.           pobierania nieodpłatnie próbek do badań:

a)           od zwierząt utrzymywanych w celu umieszczenia na rynku lub transportowanych,

b)          produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub transportowanych;

4.           żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie objętym przedmiotem kontroli;

5. żądania okazywania i udostępniania dokumentów lub danych informatycznych w zakresie, o którym mowa w pkt 4.

 

UWAGA:UWAGA: Udaremnianie lub utrudnianie działalności organów Inspekcji lub osób, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 37 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej)

Grypa ptaków - zasady bezpieczeństwa.jpeg