×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad L Sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFGłosowanie nad przyjęciem rozszerzonego porządku obrad.pdf (24,01KB)

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (23,80KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nyskim Powiatem Opolskim oraz Miastem Opole w zakresie przyjęcia przez Powiat Nyski do realizacji zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.pdf (24,30KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI29022 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.pdf (24,48KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.pdf (24,27KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf (24,11KB)

PDFGłosowanie nad kandydaturą radnego Antoniego Gryca na delegata do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (24,13KB)

PDFGłosowanie nad kandydaturą radnego Rudolfa Lawy na delegata do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (24,12KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (24,11KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (24,04KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (24,03KB)

PDFGłosowanie nad przyjęciem Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.pdf (24,38KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.pdf (24,24KB)

PDFGłosowanie nad przyjęciem Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026 przedłożonego Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 2505/22 z dnia 15 listopada 2022 r. (24,46KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (24,03KB)

PDFGłosowanie nad rezygnacją z odczytania załączników do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (24,12KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (24,01KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia.pdf (23,94KB)