×
×

Zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego  ( PZZK ) Starostwa Opolskiego.

 Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego ( PZZK ) powołanego przez starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.

  Do zadań  PZZK   należy w szczególności:

1)  ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego;

3)   przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

4) opiniowanie DOCPowiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego (25,87MB)

      W skład PZZK,  którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród:

1)  osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powia­towych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach orga­nizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych;

2)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.

           W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez starostę.