×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XLVI sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,15KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (24,73KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/228/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski (25,07KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/229/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach (24,98KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (24,42KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (24,44KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 rok.pdf (24,48KB)