×
×

Zarząd Powiatu z absolutorium. Radni byli jednomyślni.

Radni Rady Powiatu Opolskiego jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za ubiegły rok. Przyjęli też Raport o stanie powiatu. Udzielenie absolutorium oznacza, że radni po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie ocenili gospodarowanie ubiegłorocznym budżetem. 

Ubiegły rok dla wszystkich samorządów upłynął pod znakiem pandemii i przeciwdziałania jej skutkom. Mimo to udało się zachować zaplanowany poziom wydatków na inwestycje, w których przeważały inwestycje drogowe - mówi starosta Henryk Lakwa.  - Mimo trudności związanych z pandemią czy spadkiem dochodów z tytułu PIT i CIT, udało się zrealizować zaplanowane inwestycje i zadania. Koordynowaliśmy też -  jako lider - duży projekt, na którym skorzystały wszystkie opolskie powiaty, miasto Opole i samorząd województwa, a tym samym mieszkańcy, firmy, instytucje z całej Opolszczyzny.

Efektem jest dostęp do danych geodezyjnych i kartograficznych bez wychodzenia z domu, kilkanaście e-usług, dla mieszkańców, geodetów, inwestorów i innych grup branżowych, przede wszystkim znaczne skrócenie przepływu danych i czasu załatwiania spraw.

- Nie jest łatwo być liderem tak trudnego projektu. Nasz powiat wziął na siebie ciężar kierowania i koordynowania działań kilkunastu samorządów, jednocześnie jako lider tak ważnego projektu odczuwamy ogromną satysfakcję widząc efekt, który media nazwały „cyfrową rewolucją w dostępie do danych przestrzennych”. Na rok 2021 przypadało zakończenie tego ważnego projektu i ogrom pracy związane z finalizowaniem go – zaznacza starosta.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe powiatu wyniosły one w ubiegłym roku ponad 17 mln zł, w tym na remonty i przebudowy dróg – 14,5 mln zł. Tam gdzie to tylko było możliwe pozyskiwaliśmy dofinansowania – mówi Henryk Lakwa.

Najważniejsze inwestycje drogowe wykonane w ubiegłym roku, nie licząc remontów cząstkowych czy wydatków na opracowanie dokumentacji między innymi przebudowa drogi powiatowej z budową chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 415 do miejscowości Zimnice, koszt inwestycji to 708 359 zł. W kosztach dokumentacji partycypowała gmina Prószków. Kolejne to przebudowa drogi z budową chodnika w Goszczowicach, koszt - prawie 600 tys. zł oraz remont odcinka drogi powiatowej w Masowie, przy ul. Opolskiej. Tu koszt wyniósł 900 tys. zł, wkład gminy Łubniany – 300 tys. zł

- W ubiegłym roku rozpoczęliśmy też dużą i bardzo potrzebną inwestycję jaką jest budowa kładki pieszo – rowerowej wzdłuż mostu w Turawie – mówi Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu. - Kładka oddzieli ruch pieszy od samochodowego, będzie więc samego mostu. Bez kładki mieszkańcy nie mieliby dojścia do centrum miejscowości jak również do zlokalizowanych tam instytucji publicznych – dodaje członek Zarządu Powiatu Henryk Zapiór

Remonty metodą nakładkową, na krótszych odcinkach, na terenie wszystkich obwodów drogowych kosztowały w zeszłym roku łącznie 1,8 mln zł.

Rok 2021 to również kolejne, konieczne inwestycje w oświacie, jeśli chodzi o poprawę bazy szkolnej w prowadzonych przez powiat zespołach szkół – dodaje Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski. - Największą i bardzo potrzebną inwestycją była budowa boiska przy Zespole Szkół w Niemodlinie, który śmiało można nazwać kompleksem lekkoatletycznym z nowoczesną bieżnią, miejscem do skoku w dal, pchnięcia kulą i boiskami do uprawiania dyscyplin zespołowych, a nawet kortem do tenisa i badmintona. Koszt tej inwestycji to ponad 2,3 mln zł.   

Kolejna duża inwestycja, potrzebna, ale kosztowna, realizowana etapami z udziałem dofinansowania to: rewitalizacja przyrodnicza i techniczna przypałacowego parku na terenie Zespołu Szkół w Tułowicach, na którą w ubiegłym roku powiat pozyskał 1,1 mln zł dofinansowania.

Rok 2021 to duża zmiana w Zespole Szkół w Niemodlinie, gdzie utworzyliśmy szkołę podstawową, do której przeszły wszystkie klasy ze szkoły podstawowej prowadzonej wcześniej przez gminę oraz pierwszoklasiści – mówi starosta Henryk Lakwa.

Co do administracji, trzeba było dostosować funkcjonowanie starostwa do zmieniających się wówczas obostrzeń pandemicznych. W związku z pandemią powiat między innymi zaangażował się w utworzenie punktu szczepień przeciwko Covid – 19 w kampusie Politechniki Opolskiej, wspólnie z Powiatowym Centrum Zdrowia w Krapkowicach, a także   sfinansował zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Ozimku i szpitala MSWiA w Opolu.

Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku powiat udzielił 40 dotacji na łączną kwotę 120 tys. zł na wymianę kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła. Nie wszystkie powiaty na Opolszczyźnie udzielają dotacji na wymianę kopciuchów z własnych budżetów. Udzielono również dotacji na ratowanie zabytków.  

Budżet powiatu na rok 2021 opiewał na kwotę ponad 100 mln zł.

- Zadań zrealizowanych w ubiegłym roku jest oczywiście dużo więcej. Przedstawia je raport o stanie powiatu dostępny na stronie BIP. Chcę natomiast podkreślić, że absolutorium dla Zarządu Powiatu to jednocześnie pozytywna ocena dla wszystkich pracowników Starostwa, naszych wydziałów, jednostek, dla Wydziału Finansowego. Ogromnie dziękuję każdemu z nich, a szczególnie naszym radnym za zaangażowanie i dobrą współpracę – mówi Henryk Lakwa.

Na zdjęciach: Sesja absolutoryjna