×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XLII sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,05KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf (24,42KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2021 rok oraz zestawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Opolskim.pdf (24,49KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/290/22 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.pdf (24,62KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2022 (24,66KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf (24,26KB)

PDFAutopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (24,35KB)

PDFPodjęcie uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (24,33KB)

PDFAutopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 rok.pdf (24,36KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 rok.pdf (24,24KB)