WAŻNA INFORMACJA: Nieobecność Rzecznika Konsumentów 28.04-17.05.2022 r.***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XLII sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2021 rok oraz zestawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Opolskim.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/290/22 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2022

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf

PDFAutopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf

PDFPodjęcie uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf

PDFAutopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 rok.pdf

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 rok.pdf