×
×

Konkurs wojewody - pilne przypomnienie!

Wojewoda Opolski ogłasza możliwość realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.) (zwana dalej: ustawą) Wojewoda Opolski  planuje zlecić organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) oraz związkom zawodowym realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 tej ustawy.

Sfera/rodzaj zadania publicznego: pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą (art. 4 ust. 1 pkt 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Cel realizacji zadania publicznego: zapewnienie przez Wojewodę Opolskiego pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, przebywającym na terenie województwa opolskiego, poprzez zlecenie zadań określonych w art. 12 ust. 8 ustawy - organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz związkom zawodowym.

Zadanie publiczne będzie realizowane od dnia 25.04.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Szczegółowe informacje na stronie: Ogłoszenie Wojewody Opolskiego w sprawie realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy - Opolski Urząd Wojewódzki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

wojewoda.jpeg