×
×

Gleby

W strukturze gospodarczej powiatu dominuje rolnictwo. Użytki rolne zajmują ponad 40 % powierzchni. Na gruntach ornych uprawia się jęczmień, żyto i pszenicę. Rozwinęła się także hodowla bydła, trzody chlewnej oraz uprawy szklarniowe warzyw i kwiatów.W ostatnim czasie duży procent słabszych gleb przemianowano na działki pod zabudowę jednorodzinną i działalność gospodarczą.    

Struktura użytkowania gruntów:

 • 46% użytki rolne
 • 5% grunty zabudowane i zurbanizowane
 • 2% grunty pod wodami
 • 1% nieużytki i tereny różne

Gleby powiatu opolskiego w większości należą do gleb słabych, wytworzonych z piasków pochodzenia aluwialnego. Występują tu głównie utwory piaszczyste, pseudobielicowe i bielicowe, miejscami utwory gliniaste, mady we współczesnych dolinach rzecznych, w miejscach niżej położonych czarne ziemie oraz miejscami gleby organiczne, na terenie niektórych gmin objęte ochroną. W powiecie opolskim spotyka się gleby brunatne właściwe i wyługowane, rdzawe, brunatne kwaśne, gleby glejowe, mułowo-torfowe, torfowe i torfowo-murszowe torfy niskie.

Dominują gleby lekkie zbyt przewiewne i przepuszczalne o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym. Lokalnie obserwuje się występowanie gleb ciężkich np. w gminie Popielów.

W powiecie opolskim użytki rolne zajmują:
72 745 ha., w tym:

 • 69% to grunty orne
 • 2% pastwiska
 • 2% grunty pod stawami i rowami
 • 24% łąki
 • 2% pastwiska
 • 1% sady.

Klasa gruntów:

 1. Kl. I - gleby orne najlepsze - brak
 2. Kl. II - gleby orne bardzo dobre - 0,4,%
 3. Kl. III - gleby orne średnio dobre - 12,8%
 4. Kl. IV - gleby orne średnie - 34,4%
 5. Kl. V - gleby orne słabe - 32,5%
 6. Kl. VI - gleby orne najsłabsze - 19,9%

Na terenie powiatu w większości uprawia się rośliny zbożowe (głównie mieszanki zbożowe), ponieważ istniejące warunki glebowe nie sprzyjają produkcji roślin okopowych. W produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła i trzody chlewnej. W gminie Murów, ze względu na sporą liczbę stawów rybnych, znaczącą produkcję stanowi hodowla ryb. W gminie Łubiany i Niemodlin dużą część produkcji zwierzęcej stanowi produkcja drobiu i trzody chlewnej.

W strukturze gospodarstw dominują małoobszarowe gospodarstwa, głównie o wielkości do 10 ha. Gospodarstw towarowych, czyli powyżej 10 ha, produkujących głównie na sprzedaż jest stosunkowo mało. W strukturze własności dominuje własność prywatna.