×
×

Apel w sprawie języka mniejszości

Opolskie samorządy protestują przeciwko decyzji Sejmu o obniżeniu prawie 40 mln zł subwencji dla samorządów terytorialnych na nauczanie języka niemieckiego, jako mniejszościowego.  Uchwalenie apelu w tej sprawie znalazło się w porządku obrad styczniowej sesji Rady Powiatu Opolskiego. Oto jego treść: 

"Rada Powiatu Opolskiego wyraża głębokie zaniepokojenie i obawy związane z decyzją Sejmu RP w sprawie 

zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz języka regionalnego w szkołach o blisko 40 mln zł na rok 2022.

Decyzja ta godzi nie tylko w obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, którzy 

zamieszkują na terenie powiatu opolskiego, ale także we wszystkich, którzy z możliwości jakie daje wyżej

wymieniona edukacja korzystają. Nie są to bowiem pieniądze przeznaczone dla mniejszości narodowych, 

ale dla samorządów lokalnych, które dzięki tym środkom mogą realizować nauczanie języka mniejszości, jak 

również spełniać oczekiwania rodziców względem kompetencji językowych swoich dzieci.

Nauczanie języków to przede wszystkim nauczanie kompetencji komunikacyjnych, tak istotnych dla rozwoju 

dzieci i młodzieży, szczególnie w świecie międzynarodowych kontaktów. Nauczanie języka mniejszości jest 

gwarancją przetrwania wielokulturowości, służy otwartości i tolerancji, zrozumieniu różnych kultur i tradycji oraz 

podtrzymywaniu poczucia tożsamości regionalnej, kulturowej i językowej mniejszości zamieszkujących powiat 

i województwo opolskie. Dzięki nauce języka mniejszości dzieci i młodzież przygotowują się do bycia aktywnymi, 

świadomymi obywatelami Polski i świata.

Na terenie Powiatu Opolskiego zamieszkuje mniejszość niemiecka, która pragnie podtrzymywać rozwój języka

niemieckiego jako języka mniejszości.

Radni Rady Powiatu Opolskiego, jako przedstawiciele mieszkańców Powiatu Opolskiego, pragną zwrócić

uwagę, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obywatele polscy należący do mniejszości

narodowych i etnicznych mają zapewnioną wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania 

obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji 

Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 

10 listopada 2000 roku wyżej wymienioną konwencję, która gwarantuje ochronę mniejszościom narodowym. 

Podejmowane przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej decyzje o obniżeniu środków na nauczanie języków

mniejszości narodowych i etnicznych uderzają w te środowiska ograniczając im prawa do pielęgnowania własnej

kultury i języka. Takie postępowanie łamie obowiązujące przepisy w Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi 

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Radni Rady Powiatu Opolskiego apelują do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu RP o wycofanie się

z decyzji o zmniejszeniu środków finansowych na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych. Radni 

zwracają się również do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie poprawki budżetu, która ograniczy naukę

języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie 

mniejszości narodowych i etnicznych w działaniach zmierzających do utrzymania subwencji oświatowej na edukację

w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022.