×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (23,96KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (24,19KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (24,21KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.pdf (24,38KB)

PDFGłosowanie nad rezygnacją z odczytania załączników do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.pdf (24,28KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (24,16KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (24,18KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.pdf (24,42KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów (24,76KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (24,18KB)