×
×

1.08.2013 Sesja Rady Powiatu

Powiat opolski jest kolejnym samorządem, który zaapelował do władz na szczeblu ministerialnym i wojewódzkim, by w nowej perspektywie finansowania przez Unię Europejską projektów poprawiających standard życia, znalazł się zapis pozwalający na czerpanie z zasobów UE w kwestii budowania nowych i remontowania istniejących dróg lokalnych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, 2014 - 2020, nie bierze pod uwagę tej kwestii - alarmują samorządowcy - a lokalna sieć to 90% wszystkich dróg w Polsce.
Brak finansowego wsparcia ze środków Unii i bardzo ograniczone możliwości budżetu powiatu - mówi Henryk Lakwa doprowadzą do zniszczenia częściowo już zmodernizowanej infrastruktury i nie pozwolą na prowadzenie nowych inwestycji. To znacznie ograniczy możliwości rozwoju powiatu opolskiego. Dlatego Rada Powiatu Opolskiego uważała, za konieczne zaapelowania do osób i instytucji, które mają wpływ na tworzenie programów o ujecie inwestycji na lokalnych drogach, jako priorytetowych i  finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 

APEL
Rady Powiatu Opolskiego w sprawie podjęcia działań mających na celu finansowanie lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Rada Powiatu Opolskiego zwraca uwagę na konieczność dofinansowania w latach 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej lokalnych inwestycji drogowych. Faktem jest, że około 90% wszystkich dróg w Polsce stanowią drogi lokalne – powiatowe i gminne. Brak dofinansowania remontów i modernizacji dróg lokalnych spowoduje ich degradację i doprowadzi do pogorszenia stanu bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Analizując propozycje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 znajdziemy tam jedynie podejście tematyczne i terytorialne w
odniesieniu do osi priorytetowych i działań. Brak jest natomiast zapisów, z których wynika możliwość finansowania budowy, przebudowy i modernizacji dróg lokalnych. Założenia Umowy Partnerstwa między Polską a Unią Europejską, przyjętej przez Radę Ministrów, które w części szczegółowej nie wspominają o drogach lokalnych, ale w części ogólnej zawierają zapisy odnoszące się do tej kwestii, naszym zdaniem, dają możliwość finansowania modernizacji i remontów dróg lokalnych. W rozdziale dotyczącym strategii wykorzystania środków, Wspólnotowe Ramy Strategiczne w części dotyczącej priorytetów polityki spójności na okres 2014-2020, został opisany cel tematyczny pn. „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”. W dokumencie jest mowa m.in. o wsparciu środkami z Unii Europejskiej, które będzie skierowane na zwiększenie dostępności przestrzennej obszarów peryferyjnych do dróg lokalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu, w tym budowa i modernizacja dróg lokalnych. Przytoczony zapis mówi wprost, iż finansowanie budowy i modernizacji dróg lokalnych z funduszy unijnych w okresie 2014-2020 w Polsce jest możliwe. Zapis ten nie powtarza się jednak w uszczegóławiających załącznikach, w tym przede wszystkim w
projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Założenia Umowy Partnerstwa dopuszczają możliwość finansowania budowy nowej i modernizacji istniejącej lokalnej infrastruktury drogowej. Należy to wykorzystać i stworzyć samorządom lokalnym możliwości podjęcia odpowiednich działań. Mając na uwadze powyższe Rada Powiatu Opolskiego zwraca się do wszystkich decydentów o poparcie działań mających na celu umożliwienie finansowania lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014-2020.