×
×

Ważne dla organizacji pozarządowych

Przypominamy o ważnym obowiązku, który spoczywa na organizacjach pozarządowych w związku z kwietniową nowelizacją Ustawę z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132, 1163). Za niedopełnienie grożą wysokie kary. 

Największą zmianą związaną z tą nowelizacją dla organizacji pozarządowych jest ujęcie ich w katalogi podmiotów zobowiązanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych do tzw. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.  Jest to rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie podmioty.

Obowiązek ten od 31 października 2021 r. będzie dotyczył wszystkich organizacji – do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie, poza stowarzyszeniami zwykłymi.

Ustawa daje bardzo krótki termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Jest to 7  dni od rejestracji organizacji w KRS, a także 7 dni od rejestracji każdej zmiany danych podlegających wpisowi, np. gdy zmieni się skład organów organizacji lub dane osobowe poszczególnych osób wchodzących w ich skład (np. zmiana nazwiska czy państwa zamieszkania).

Zakres podawanych w ww. Rejestrze danych na temat beneficjentów rzeczywistych organizacji jest podobny do tych, jakie są już ujawnione w KRS (imię i nazwisko, PESEL, przysługujące w danym podmiocie uprawnienia).  Jednak od teraz dodatkowo trzeba będzie podać wszystkie posiadane obywatelstwa i państwo zamieszkania beneficjenta rzeczywistego. Dane i potwierdzające je dokumenty będziemy musieli pozyskać bezpośrednio od zgłaszanej osoby.  

Należy zbierać te dane w formie podpisanego oświadczenia przed ostatecznym powołaniem danej osoby na stanowisko, na które kandyduje. Oświadczenie to powinno zawierać także informację o konieczności niezwłocznego informowania organizacji o każdorazowej zmianie tych danych oraz o karach grożących za niedopełnienie tego obowiązku. 

Ponieważ Rejestr jest jawny i nie mają do niego zastosowania przepisy RODO, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze przez 10 lat po wykreśleniu organizacji z KRS, należy wyraźnie uprzedzić o tym osoby kandydujące do organów stanowiących organizacji . 

Za niezgłoszenie w terminie 7 dni beneficjentów do ww. Rejestru i za podanie nieprawidłowych danych, Ustawa przewiduje kary - do 1 mln zł dla organizacji i do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie:

https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika