×
×

Strategia Opolskie 2030 przyjęta

W poniedziałek 4 października na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego przyjęto niezwykle ważny dla przyszłości regionu i jego mieszkańców dokument - Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego - Opolskie 2030. Uczestniczyli w niej samorządowcy z całej Opolszczyzny, wraz z nimi starosta opolski Henryk Lakwa.

Strategią przygotowywano niemal dwa lata z udziałem zespołów eksperckich i na podstawie wielu konsultacji. „Wizja rozwoju, zawarta w strategii, określa Opolskie w 2030 roku jako region cenionej jakości życia, wynikającej z unikalnego i uniwersalnego łączenia różnorodności dynamiki i równowagi, nowoczesności i tradycji, otwartości i integracji” – czytamy w podsumowaniu na stronie www.opolskie.pl.

Dokument ten łączy wymiar społeczno-gospodarczy z przestrzennym, odnosi się do inteligentnych specjalizacji regionalnych, przede wszystkim stanowi solidną podstawę do wydatkowania środków na rozwój, jest spójny z dokumentami unijnymi i krajowymi strategiami rozwoju – podkreślano podczas sesji

"Strategia Opolskie 2030 składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opisuje także mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć. Natomiast druga część strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań. Trzy cele strategiczne, czyli: człowiek i relacje; środowisko i rozwój oraz silna gospodarka zawierają tzw. opolską 11-tkę, czyli jedenaście celów operacyjnych oraz odpowiednie do ich osiągnięcia kierunki działań. Co ważne – nie wyczerpują one listy przedsięwzięć, projektów i zadań, które będą podejmowane w ramach realizacji strategii. Marszałek Andrzej Buła podkreślał także terytorialne podejście do tego dokumentu, czyli podział regionu na pięć subregionów. – Myśląc o dalszym rozwoju regionu zwracamy uwagę na szeroko pojmowane bezpieczeństwo – od poczucia stabilizacji w życiu zawodowym, przez łatwy i szybki dostęp do usług zdrowotnych, po prawo do oddychania czystym powietrzem  Stawiamy na dalszą poprawę edukacji, coraz większą konkurencyjność przedsiębiorstw zapewniających dobre warunki pracy oraz nowoczesne usługi. Koncentrujemy się na tym, co wspólnie uznaliśmy za najistotniejsze dla zapewnienia dobrej jakości życia w regionie. W realizacji tych zamierzeń nadal będziemy korzystać z funduszy unijnych. Jednak wobec zmieniającej się sytuacji i warunków ekonomicznych, musimy w większym stopniu niż do tej pory liczyć na siebie i mobilizować wewnętrzne zasoby: krajowe, regionalne, lokalne, a także prywatne – mówił marszałek. Szczegółowe zapisy strategii prezentowali podczas sesji członkowie zarządu województwa – Zuzanna Donath-Kasiura, Szymon Ogłaza i Antoni Konopka.

Sejmiku Województwa Opolskiego, w której uczestniczyłem wraz z innymi samorządowcami z naszego województwa.

Wszystkie informacje nt. prac nad strategią rozwoju Opolskie 2030 można znaleźć pod adresem: https://bip.opolskie.pl/2020/11/strategia-rozwoju-wojewodztwa-opolskiego-opolskie-2030/

strateg4.jpegstrateg2.jpeg