×
×

Audytor Wewnętrzny

305

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Katarzyna Szewczyk

77 5415108

 

 


ZADANIA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
 

Przeprowadzanie przeglądów systemu organizacyjnego w celu ustalenia zgodności realizacji funkcji planowania, organizacji, kierowania i kontroli zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami

Określanie poziomu adekwatności i efektywności operacyjnych
i rachunkowych systemów kontroli wewnętrznej

Ocena wiarygodności i kompletności informacji finansowych oraz środków użytych
w celu identyfikacji, wyliczenia, klasyfikacji i raportowania tych informacji

Ocena systemów funkcjonalnych zapewniających zgodność z tymi działaniami, planami, procedurami i przepisami, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie jednostki. Rekomendacja właściwych działań, jeżeli zachodzi taka potrzeba

Ocena środków stosowanych dla ochrony majątku Powiatu

Ocena efektywności i celowości wydatkowania środków, znajdowanie możliwości poprawy w tym zakresie i doradzanie metod rozwiązania zaistniałych problemów

Ocena działań i programów pod kątem zgodności wyników uzyskanych z planowanymi oraz ustalenie
czy działania i programy były realizowane zgodnie z planem

Przygotowanie w porozumieniu z Kierownikiem Jednostki rocznego Planu audytu wewnętrznego
i przedkładanie go Przewodniczącemu Zarządu Powiatu - Staroście

Składanie kierownikowi jednostki informacji dotyczącej:

Działań skierowanych na obszary o najwyższym ryzyku i mających na celu podniesienie efektywności

Oceny adekwatności planów audytu

Przypadków ograniczania niezależności audytu wewnętrznego na wszystkich poziomach

Przedstawianie raportów z rekomendacjami kierownikom jednostek
audytowanych i  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu - Staroście

Przygotowywanie raz w roku sprawozdania ze swojej działalności i przedkładanie
Przewodniczącemu Zarządu Powiatu - Staroście

Prowadzenie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki