×
×

Ważne dla organizacji pozarządowych

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dotyczą również organizacji pozarządowych, które zostały ujęte w katalogi podmiotów zobowiązanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (jest to rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie podmioty).

Jest to obowiązek, który od 31 października 2021 r. będzie dotyczył wszystkich organizacji – do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie, poza stowarzyszeniami zwykłymi.

Ustawa daje bardzo krótki termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – 7 dni od rejestracji organizacji w KRS i 7 dni od rejestracji każdej zmiany danych podlegających wpisowi, np. gdy zmieni się skład organów organizacji lub dane osobowe poszczególnych osób wchodzących w ich skład (np. zmiana nazwiska czy państwa zamieszkania).

Zakres podawanych we wspomnianym Rejestrze danych na temat beneficjentów rzeczywistych organizacji jest zbliżony do tych, jakie są już ujawnione w KRS (imię i nazwisko, PESEL, przysługujące w danym podmiocie uprawnienia), jednak dodatkowo trzeba będzie podać wszystkie posiadane obywatelstwa i państwo zamieszkania beneficjenta rzeczywistego. Dane i potwierdzające je dokumenty będziemy musieli pozyskać bezpośrednio od zgłaszanej osoby.  

Żeby uniknąć nieporozumień, należy zbierać te dane w formie podpisanego oświadczenia przed ostatecznym powołaniem danej osoby na stanowisko, na które kandyduje. Takie oświadczenie powinno zawierać również informację o konieczności niezwłocznego informowania organizacji o każdorazowej zmianie tych danych oraz o karach grożących za niedopełnienie tego obowiązku. 

Rejestr jest jawny i nie mają do niego zastosowania przepisy RODO, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze przez 10 lat po wykreśleniu organizacji z KRS, dlatego należy wyraźnie uprzedzić osoby kandydujące do organów stanowiących organizacji o konsekwencjach, jakie dla nich osobiście będzie miało członkostwo w danym organie.

Za niezgłoszenie w terminie 7 dni beneficjentów do ww. Rejestru, a także za podanie nieprawidłowych danych, Ustawa przewiduje kary w wysokości do 1 miliona złotych dla organizacji i do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Więcej informacji na znajduje się na stronie:

https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika

organizacje_pozarzadowe.jpeg