×
×

Powiat Opolski wysoko w rankingu finansowym samorządów!

ranking.jpeg- Zajęliśmy 1 miejsce na 11 powiatów w województwie opolskim i 32 na 314 powiatów ziemskich w Polsce w bardzo obiektywnej klasyfikacji, którą jest ranking Forum Ekonomicznego – mówi starosta Henryk Lakwa.

Eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeanalizowali 2800 samorządów w kraju.  Głównym celem tegorocznej analizy było pokazanie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w trudnym  epidemicznym roku 2020. Opierano się na sprawozdaniach finansowych składanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dla zapewnienia porównywalności rankingu w tegorocznej edycji uwzględniono te same wskaźniki, które były przyjęte w latach ubiegłych, czyli:

  • udział dochodów własnych w dochodach ogółem
  • relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
  • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
  • obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  • udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
  • relacja zobowiązań do dochodów ogółem
  • udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie.

- Pierwsze miejsce na 11 powiatów ziemskich w województwie opolskim i 32 w kraju to bardzo dobry wynik i powód do satysfakcji. Mimo pandemii udało się utrzymać w ubiegłym roku proinwestycyjny kierunek, zachować poziom wydatków na inwestycje i jednocześnie wygospodarować pieniądze na walkę z pandemią, kosztem cięć w wydatkach na inne cele, co nie było łatwe – podkreśla starosta. - Po uzyskaniu absolutorium za 2020 rok, a było ono także okazją do przypomnienia co zostało zrobione, ten ranking to bardzo ważna ocena naszej polityki finansowej i pracy wszystkich, którzy planowali, tworzyli i realizowali ubiegłoroczny budżet, szczególnie w tak nietypowych i trudnych warunkach. Bardzo im raz jeszcze dziękuję!