×
×

Ważna informacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Założeń do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 12 lipca 2021 roku do 1 sierpnia 2021 roku zostanie wyłożony do konsultacji społecznych protokół Komisji Założeń Planu do projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na lata 2024-2033 opracowywanego wg stanu na 01.01.2024 r. dla Nadleśnictwa Tułowice. 

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378 z późn. zm.) oraz treścią Instrukcji Urządzania Lasu wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowania. 

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 1 sierpnia 2021 roku na adres: 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, 

ul. św. Huberta 43/45,

40-543 Katowice.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Dokumenty w formie analogowej są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP Katowice.

Dokumenty w formie elektronicznej (pdf) są zamieszczone na stronie internetowej RDLP w Katowicach w zakładce „Urządzanie lasu” i „Materiały do pobrania”.

link: https://www.katowice.lasy.gov.pl/materialy-do-pobrania#.YN75negzaUk

 

p.o. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach 

Damian Sieber