×
×

Ważna informacja dla właścicieli lasów!

Informacja dla właścicieli lasów (niestanowiących własności Skarbu Państwa)

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu informuje, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, od 2020 roku wykonywana jest inwentaryzacja. Pełna nazwa tego przedsięwzięcia to: „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024”.

- Celem tego opracowania, wykonywanego w całej Polsce, jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu  oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmują 20 procent powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. trakach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km.

W związku z tym informujemy wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o inwentaryzacji, by umożliwili osobom, które ją przeprowadzają wstęp na teren lasu oraz założenie w nim powierzchni próbnych (zgodnie z zasadami z „Instrukcją wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu”), a następnie dokonywanie cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.