×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (23,97KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf (24,18KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.pdf (24,27KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.pdf (24,25KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski (24,60KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach (24,64KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2021 (24,57KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Murów).pdf (24,36KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nowe Budkowice).PDF (597,89KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Stare Budkowice).pdf (24,36KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Zagwiździe).pdf (24,40KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (24,25KB)

PDFPrzyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (24,26KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (24,22KB)

PDFPrzyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021r.pdf (24,18KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021r.pdf (24,23KB)