×
×

Zarząd Powiatu z absolutorium za 2020 rok

Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium za 2020 rok, a ten był dla wszystkich samorządów wyjątkowy i trudny ze względu na pandemię. Nie mniej udało się zachować zaplanowany, wyższy niż w 2019 roku, poziom wydatków na inwestycje. Tu najwięcej przeznaczyliśmy na przebudowy i remonty dróg – mówi starosta Henryk Lakwa.

- Po zapoznaniu się z raportem o stanie powiatu, wymaganymi prawem opiniami, w tym opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Rada Powiatu jednogłośnie pozytywnie oceniła gospodarowanie ubiegłorocznym budżetem – mówi jej przewodniczący Stefan Warzecha, zwracając uwagę na fakt, że mimo pandemii udało się zrealizować zaplanowane inwestycje i znaleźć  niemałe środki na walkę z Covid-19.

- Dochody z podatków PIT i CIT spadły, ale mimo to udało się zrealizować zaplanowane zadania, a pula, którą udało się za sprawą cięć i przesunięć wyasygnować z budżetu na walkę z pandemią wyniosła 1,2 ml zł  - zaznacza Mariola Konachiewicz, skarbnik powiatu.

- Radni bez wahania wyrazili zgodę na uruchomienie tej kwoty, dzięki czemu mogliśmy wspomóc sprzętowo szpitale, w których leczą się nasi mieszkańcy oraz zaopatrywać według zgłaszanego zapotrzebowania placówki medyczne, służby i instytucje z pierwszej linii walki w pandemią –  przypomina starosta.

W ubiegłym roku powiat kontynuował dwa duże partnerskie projekty, w których jest liderem. Jeden - wprowadza system e-usług geodezyjnych dla całego województwa, umożliwiający dostęp do danych geodezyjnych i kartograficznych praktycznie bez wychodzenia z domu. Drugi - dotyczy budowy ścieżek pieszo – rowerowych w opolskich gminach będących partnerami projektu i w gminie Lewin Brzeski.

Z większych inwestycji drogowych, na które należy zwrócić uwagę, nie licząc tzw. remontów cząstkowych czy wydatków na opracowanie dokumentacji, starosta wymienia:

odtworzenie drogi powiatowej Skarbiszowice – Tułowice od skrzyżowania z drogą powiatową do samych Tułowic (1 207 662,99 zł z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych), trzeci etap kompleksowej rozbudowy drogi w Starych Siołkowicach przy ul. Klapacz (1 121 921, 18 zł z dofinansowaniem z FDS), przebudowę drogi wraz z budową chodnika w Węgrach (1 493 857, 66 zł z dofinansowaniem) ) dalszą przebudowę i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych w Magnuszowicach( 676 277, 82 zł), rozbudowę wraz z przebudową drogi  w Łubnianach (934 274, 21 zł) , budowę chodnika z przebudową kanalizacji w Raszowej (166 tys. zł).

- Ważną i bardzo potrzebną inwestycją, choć nie jedyną jeśli chodzi o pomoc społeczną, była przebudowa parteru budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z przeznaczeniem na drugie w powiecie Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – podkreśla członek Zarządu Powiatu Krzysztof Wysdak.  

- Bardzo pilną i docenioną przez  zespoły ratownicze inwestycją była też rozbudowa śluzy sanitarnej dla karetek pogotowia przy budynku szpitala w Ozimku -  dodaje wicestarosta Leonard Płoszaj. - Również budynki oświatowe, przeszły mniejsze i większe modernizacje, jak dla przykładu – remont w internacie w Tułowicach, czy modernizacja dachu w Niemodlinie - dodaje.

- Co do administracji, zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, by - zarówno w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja i pozostałych lokalizacjach oraz w jednostkach powiatowych - zminimalizować skutki pandemii dla obsługi Klientów i załatwiania spraw, a tych wcale nie było mniej – mówi Marzena Kazin, sekretarz powiatu. - Dla przykładu Wydział Budownictwa i Ochrony po raz kolejny odnotował duży wzrost spraw. Na jednego pracownika przypadało ich ponad 330 i jest to czterdziestoprocentowy wzrost w stosunku do lat poprzednich. Ograniczenia pandemiczne mocno odbiły się na funkcjonowaniu oraz cierpliwości Klientów wszystkich wydziałów komunikacji w Polsce, w tym naszego.  

- Lista realizowanych w 2020  roku zadań, zarówno tych związanych z bieżącym funkcjonowaniem powiatu i jego jednostek, jak i wykonanych inwestycji jest oczywiście dłuższa. Tu wymieniam tylko te najważniejsze – zaznacza starosta. - Absolutorium dla Zarządu Powiatu to jednocześnie pozytywna ocena dla pracowników Starostwa i wszystkich naszych jednostek, za którą ogromnie dziękuję. Podobnie jak radnym za współpracę w zupełnie innych wymagających szybkiego reagowania warunkach.

Wydatki powiatu na koniec roku 2020 wyniosły 89,8 mln zł.

Raport o stanie Powiatu Opolskiego za rok 2020  jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

sesjaabso2.jpegsesjaabso.jpeg