×
×

25.06.13 Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Opolskiego

 

Po odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 r. i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia komunalnego Radni jednogłośnie podjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok.
Następnie po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2012 rok i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Rada Powiatu Opolskiego jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok.


Podjęto także uchwały - zmieniającą zapisy budżetowe na rok 2013 i akceptującą zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Obie wynikały m.in. z tego, że Radni wyrazili zgodę na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Dotacja w wysokości do 150.000 przeznaczona będzie na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej, obejmującej adaptację pomieszczeń magazynowo - szatniowych przeznaczonych do utworzenia Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP, jednego z najważniejszych w systemie funkcjonowania Straży Pożarnej szczególnie w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej lub stanów nadzwyczajnych. Komendant PSP Paweł Kielar - podkreślał przekonując Radnych, że do skutecznej realizacji nałożonych na PSP działań stanowisko takie musi spełniać wymagane standardy w zakresie wyposażenia i warunków lokalowych, które umożliwiają w sytuacji kryzysowej i nadzwyczajnej wspólną pracę z innymi służbami specjalistycznymi oraz Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Opracowanie dokumentacji technicznej jest jednym z elementów zadania inwestycyjnego. Komendant Kielar podał również inne trzy możliwe źródła finansowania zamierzonego działania.

W części końcowej Rada ustaliła wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2013. Przyznała również dotacje na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego:
Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Szczepana w Brynicy w wyskości: 19.000 zł.,
Prafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowizięcia NMP w Niemodlinie w wysokości: 18.000 zł.,
Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciclela w Zimnicach Wielkich w wysokości: 13.000 zł.

Dwie ostatnie uchwały dotyczyły zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie dwóch postępowań wyjaśniających.