×
×

Regulamin konkursu na FB Powiat Opolski

received_492093695251068.jpeg

Regulamin konkursu, który ukazuje się na profilu FB Powiat Opolski pn. „Wymyśl imię dla modliszki z cyklu #powiatznatury

28 kwietnia - 5 maja 2021 roku
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Opolu, 1 Maja 29, 45 - 068 Opole, NIP 754 302 3121
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/PowiatOpolski (zwanej dalej Fanpage)
 5. Regulamin konkursu będzie dostępny w czasie jego trwania na stronie internetowej https://powiatopolski.pl/5485/regulamin-konkursu-na-fb-powiat-opolski.html
 6. Portal Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 7. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 8. Administratorem danych jest Starosta Opolski, ul. 1 Maja 29, 45 – 068 Opole.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@opoczta.pl;
 10. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 11. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez 2 miesiące.
 12. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 14. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
   
  II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU


1. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu nazwy dla modliszki z fotograficzno – przyrodniczego cyklu #powiatznatury i zamieszczeniu jej w komentarzu pod postem konkursowym od 28 kwietnia do 5 maja 2021 r.

Uwaga: komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę!

2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.

3. Wyboru wśród wszystkich komentarzy spełniających kryteria dokonają pracownicy Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, pomysłodawcy i autorzy ww. cyklu, wymienieni w poście konkursowym.

4. Pod uwagę będzie brana pomysłowość i oryginalność imienia.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez FanPage. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

6. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest: Lornetka Delta Optical Discovery

2. Forma odbioru nagrody zostanie ustalona poprzez kontakt ze zwycięzcą za pośrednictwem FanPage.

3. Nagrodę należy odebrać nie później, niż do 14 dni po wyłonieniu zwycięzcy. Po tym terminie nagroda traci ważność.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 

Wyniki zostaną ogłoszone w osobnym poście dotyczącym rozstrzygnięcia konkursu. Znajdą się tam także informacje o terminie i miejscu odbioru nagrody. Niezgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. Zwycięzcy nie przysługuje możliwość wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

 

Regulamin konkursu do pobrania:

DOCXregulaminmodliszka.docx (16,60KB)