×
×

Stobrawski Park Krajobrazowy

Stobrawski Park Krajobrazowy

Stobrawa - Rybna

Stobrawski Park Krajobrazowy – park zajmuje obszar 52 636 ha i należy do największych parków krajobrazowych w Polsce. Zasięgiem objmuje 12 gmin województwa opolskiego, z czego 5 należy do powiatu opolskiego. Nazwa parku związana jest z położeniem w dorzeczu rzek Stobrawy, Budkowiczanki, Brynicy i Smotrawy. Od południa granica parku przebiega na Odrze i Nysie Kłodzkiej. Park znajduje się w północnej i zachodniej części powiatu opolskiego w gminach: Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Dąbrowa, Popielów.

Park ma charakter nizinny z siedliskami wodno – błotnymi, chroni najcenniejsze obszary Niziny Śląskiej. Swiom zasięgiem obejmuje zwarte obszary lasów Stobrawsko – Turawskich z monokulturami sosnowymi i 200 letnimi starodrzewami. W dolinach rosną głównie lasy liściaste są to: grądy, łęgi jesionowo – olszowe, jesionowo – wiązowe oraz bardzo rzadki łęg wierzbowo – topolowy.

Z położeniem w dolinach rzek związane jest życie cennych gatunków zwierząt, głównie ptaków takich jak: kania czarna, kania ruda - która jest symbolem parku, koszatka, orlik krzykliwy. Na stawami hodowlanymi ( ok. 600 ha.), zobaczyć można bielika, czaplę siwą i białą, kormorana i inne. Występują tu również płazy, m.in. rzekotka drzewna i żaba trawna. W lasach swoje gniazda mają: bocian czarny, żuraw, samotnik oraz włochatka.

Jednym z najpiękniejszych miejsc Stobrawskiego Parku Krajobrazowego jest dorzecze Budkowiczanki. Zamieszkują go wydry, bobry, a także ważka świtezianka.

Wędrując ścieżkami wzdluż Budkowiczanki znajdziemy ślady XIII -wiecznego, średniowiecznego grodziska. Do naszych czasów przetrwały, otaczające budowlę - słowiańskie wały, w niektórych miejscach podwójne. Na uwagę zasługuje również roślinność. Ogółem zinwentaryzowano tu 49 gatunków roślin naczyniowych chronionych, w tym 7 gat. wymagających tzw. ochrony czynnej: kukułka Fuscha, krwista i szerokolistna, nasiężał pospolity, kotewka orzech wodny, fiołek mokradłowy, ziemowit jesienny. Niewątpliwą atrakcją Parku są wyniesienia wydmowe dochodzące do 30 m wysokości. Dziś głównie porośnięte borem suboceanicznym. Odsłonięte fragmenty wydm spotkamy w okolicach Dąbrówki Łubniańskiej i Karłowic. Na przedpolu wydm i między wydmami utworzyły się torfowiska z modrzewiami, bagnem zwyczajnym i rosiczką okrągłolistną. Na terenie Parku znajdują się 4 rezerwaty przyrody: Rogalice, Leśna Woda, Śmiechowice, Lubsza, użytki ekologiczne: Gęsi Staw, Jagienickie Łąki, Puchacz. Przygotowano również 11 ścieżek przyrodniczo – krajobrazowych.