×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,03KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (24,13KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf (24,16KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.pdf (24,26KB)

PDFGłosowanie nad rezygnacją odczytania załączników do projektu uchwały budżetowej 2021 r.pdf (24,09KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 rok.pdf (24,06KB)

PDFPodjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024 przedłożonego Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1233/20 z dnia 13 listopada 2020 r (24,44KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (24,07KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.pdf (24,27KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.pdf (24,39KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Niemodlin w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Opolski Szkoły Podstawowej w Niemodlinie.pdf (24,30KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.pdf (24,23KB)