×
×

Informacja o zamiarze wywłaszczenia

 

   Opole, 2013-05-10

STAROSTA  OPOLSKI wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej stosownie do art. 113 ust. 1, 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

informuje  o zamiarze wywłaszczenia na wniosek gminy Tarnów Opolski, na rzecz tej jednostki, nieruchomości położonych w obrębie Przywory, gmina Tarnów Opolski oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1819/389 oraz 1820/389, k.m.3 o łącznym obszarze 0.1356 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczone w planie miejscowym na cele publiczne – rezerwę pod budowę cmentarza.Dla ww. nieruchomości, ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów, nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W katastrze nieruchomości wyżej wymieniona nieruchomość zapisana jest jako własność pana Brunona Seidler.       

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Opolu - ul. 1 Maja 29 i Plac Wolności 7/8, Urzędu Gminy Tarnów Opolski i publikuje się na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl na okres 2 miesięcy od dnia 10 maja 2013r. do  dnia 10 lipca 2013r. oraz zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Opolu, Plac Wolności 7/8,  pokój 228, tel.  (77) 44 12 341.