×
×

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

FE_POWER_wersja_kolor.jpeg

Powiat Opolski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne realizuje projekt grantowy pn. „Dostępny Powiat Opolski” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania: 99 990,00 zł, w tym: 84 271,57 zł  - 84,28 % ze środków europejskich, 15 718,43 zł – 15,72 % ze środków krajowych

Grantobiorca: Powiat Opolski

Cele projektu:

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Opolski dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, Pl. Wolności 7/8 i Ks. Opolskich 27. W wyniku przeprowadzonych działań w ramach przedsięwzięcia grantowego zostaną polepszone i ułatwione warunki dostępności, głównie w zakresie komunikacyjno-informacyjnej, jak też architektonicznej umożliwiając swobodny, niezakłócony i równy dostęp do świadczonych usług.

PDFPlakat Dostępny Powiat Opolski.pdf (141,08KB)
PDFInformacja o projekcie Dostępny Powiat Opolski.pdf (171,63KB)
 


 

Powiat Opolski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu grantowego „Zapewnienia bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Wysokość dofinansowania: 30 984,00 zł, w tym: 26 079,23 zł  - 84,17 % ze środków europejskich, 4 904,77 zł – 15,83 % ze środków krajowych

Okres realizacji: maj 2020 - sierpień 2021 r.

Grantobiorca/Realizator: Powiat Opolski/ Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie

Cele projektu:

Ograniczanie ryzyka zachorowania na COVID 19 wśród mieszkańców i personelu DPS oraz utrzymanie wysokiej jakości usług opiekuńczych poprzez zapewnienie adekwatnej do potrzeb liczby personelu, w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2 - wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek za 4 miesiące: wrzesień, październik, listopad i grudzień 2020 r.

PDFPlakat informacyjny - realizacja 2021 (319,24KB)
PDFZapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - informacja o realizacji projektu grantowego w 2021 r. (445,71KB)


Powiat Opolski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu grantowego „Zapewnienia bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Wysokość dofinansowania: 27 826,37 zł, w tym: 23 421,46 zł  - 84,17 % ze środków europejskich, 4 404,91 zł – 15,83 % ze środków krajowych

Okres realizacji: maj 2020 - grudzień 2020 r.

Grantobiorca/Realizator: Powiat Opolski/ Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie

Cele projektu:

Ograniczanie ryzyka zachorowania na COVID 19 wśród mieszkańców i personelu DPS oraz utrzymanie wysokiej jakości usług opiekuńczych poprzez zapewnienie adekwatnej do potrzeb liczby personelu, w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2 - wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek za 4 miesiące: maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r. oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

PDFPlakat informacyjny (319,26KB)
PDFZapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - informacja o realizacji projektu grantowego (450,01KB)
 

 


Powiat Opolski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizuje  projekt grantowy pn. „Wspieramy DPS” - wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

Wysokość dofinansowania: 548 100,00 zł, w tym: 461 938,68 zł  - 84,28 % ze środków europejskich, 86 161,32 zł – 15,72 % ze środków krajowych

Okres realizacji: sierpień 2020 - listopad 2020 r.

Realizator/Grantobiorca: Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie

Cele projektu:

Ograniczanie ryzyka zachorowania na COVID 19 wśród mieszkańców DPS oraz utrzymanie wysokiej jakości usług opiekuńczych poprzez zapewnienie adekwatnej do potrzeb liczby personelu, w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2 - wypłata nagród za 3 miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r.

PDFWspieramy DPS informacja o realizacji projektu grantowego.pdf (442,11KB)
 


Powiat Opolski realizuje projekt pn.  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Wysokość dofinansowania 706 205 zł, w tym: 595 189,57 zł  - 84,28 % ze środków europejskich, 111 015,43 zł – 15,72 % ze środków krajowych

Okres realizacji od 31 lipca 2020 do 30 listopada 2020 r.

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

Głównym celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka w Turawie, Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim, Dom Dziecka w Chmielowicach) w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

1) zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością – 157 laptopów
z torbą i myszką, 157 zestawów słuchawek nausznych z mikrofonem, 4 urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt audiowizualny w tym: 4 projektory, 3 telewizory oraz 9 licencji oprogramowania,

2) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych) – 4000 maseczek, 403 litry płynu do dezynfekcji, 20 150 par rękawiczek

3) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej w tym 6 tapczanów, 6 szaf, 6 biurek,  6 krzeseł, 3 lustra, wieszaki, komody, ręczniki, sztućce, zestawy kołdra z poduszką, roletki, czajniki, termometry.

PDFWsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.pdf (389,86KB)