×
×

Położenie powiatu opolskiego

Powiat opolski zajmuje 1587 km2, zamieszkuje go 135.440 ludzi (dane z 2006). W skład powiatu wchodzą 3 miasta i 10 gmin wiejskich:  Niemodlin, Ozimek, Prószków, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcie, Łubniany, Murów, Popielów, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa.

POŁOŻENIE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Powiat opolski leży w środkowej części województwa opolskiego. W Dolinie Odry znajduje się na wysokości 135 m. n.p.m., a na  na wzgórzach koło Ozimka, Niemodlina, Ligoty Turawskiej i Budkowic Starych dochodzi do 220 m n.p.m. W części środkowej powiatu opolskiego wyróżniamy Pradolinę Wrocławską, która obejmuje Dolinę Odry na wschodzie, Równinę Opolską na północy, Równinę Niemodlińską na południowym zachodzie i Dolinę Nysy Kłodzkiej w zachodniej części gminy Niemodlin. Wszystkie krainy geograficzne należą do Niziny Śląskiej. Jedynie niewielki fragment gminy Tarnów Opolski należy do Wyżyny Śląskiej.

Pod koniec epoki lodowcowej silnie wiejące wiatry wywiewały piasek z tworów polodowcowych i wyższych tarasów rzecznych, przenosząc go tworzyły wydmy. W wyniku tej działalności w północnej i wschodniej części powiatu powstały pagórki wydmowe, które sięgają 20-30 metrów, a ich długość dochodzi do kilku kilometrów. Największe na całym Śląsku obszary wydmowe można spotkać w gminach: Murów, Łubniany, Popielów i Turawa. Ich wiek sięga 13 tysięcy.

Niemal 45% powierzchni powiatu zajmują lasy. Drzewostan na terenie gmin Komprachcice, Niemodlin, Prószków, Tułowice, Dąbrowa jest pozostałością pradawnej Puszczy Śląskiej. By chronić zwarty kompleks leśny z przewagą borów mieszanych powołano obszar krajobrazu chronionego pod nazwą „Bory Niemodlińskie”. W gminach: Popielów, Murów, Łubniany, Turawa i Chrząstowice rozległy kompleks leśny tworzą Lasy Stobrawsko – Turawskie, z doskonałymi warunkami bioklimatycznymi i bioterapeutycznymi.

Środowisko przyrodnicze powiatu opolskiego charakteryzuje się bogatą różnorodnością biologiczną. W celu jej ochrony wybrane obszary lub obiekty objęte zostały szczególnymi formami ochrony.

Na terenie powiatu znajdziemy:

 • Rezerwaty przyrody,
 • Stobrawski Park Krajobrazowy,
 • Lasy i nadleśnictwa, obszary chronionego krajobrazu,
 • Stanowisko dokumentacyjne Krasiejów,
 • Pomniki przyrody,
 • Użytki ekologiczne ,
 • Lipno – zespół przyrodniczo krajobrazowy

Przeczytaj więcej informacji:

 • Rezerwaty przyrody

  09 Maja 2011

  Rezerwaty przyrody to obszary obejmujące zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, stanowiska rzadkich gatunków roślin i zwierząt lub elementy przyrody nieożywionej. Ze względu na sposób ochrony wyróżniamy rezerwaty ścisłe i rezerwaty częściowe.

  czytaj więcej
 • Stobrawski Park Krajobrazowy

  09 Maja 2011

  Stobrawski Park Krajobrazowy – park zajmuje obszar 52 636 ha i należy do największych parków krajobrazowych w Polsce. Zasięgiem objmuje 12 gmin województwa opolskiego, z czego 5 należy do powiatu opolskiego. Nazwa parku związana jest z położeniem w dorzeczu rzek Stobrawy, Budkowiczanki, Brynicy i Smotrawy.

  czytaj więcej
 • Lasy i nadleśnictwa, obszary chronionego krajobrazu

  09 Maja 2011

  Powiat opolski charakteryzuje się dużą lesistością terenu (70,4 tys. to ponad 44%), najwięcej użytków leśnych odnotowuje się w gminach Murów, Tułowice, Ozimek, Turawa. Lasy te są dość znacznie zróżnicowane, dominującymi siedliskami są siedliska borowe, lasy mieszane, wy-stępują również siedliska olsowe.

  czytaj więcej
 • Stanowisko dokumentacyjne Krasiejów

  09 Maja 2011

  Stanowisko dokumentacyjne są to ważne miejsca występowania nietypowych formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie, namuliska, wyrobiska powierzchniowe i podziemne.

  czytaj więcej
 • Pomniki przyrody

  09 Maja 2011

  Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej, krajoznawczej lub wyróżniające się twory np. okazałych rozmiarów drzewo, krzewy, wodospady i inne.

  czytaj więcej
 • Użytki ekologiczne

  09 Maja 2011

  Użytki ekologiczne są pozostałościami ekosystemów w postaci niewielkich zbiorników wodnych, śródpolnych, śródleśnych oczek wodnych i torfowisk. Użytki ekologiczne są nową formą ochrony środowiska, wprowadzono je w 1991 roku. Odgrywają ważną rolę stanowią siedliska dla licznych gatunków roślin i zwierząt.  Na terenie powiatu opolskiego znajduje się 9 użytków ekologicznych.

  czytaj więcej