×
×

Wydłużenie terminu rejestracji pojazdu do 180 dni

WYDŁUŻENIE TERMINU NA DOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU REJESTRACJI POJAZDU, ZAWIADOMIENIA O NABYCIU LUB ZBYCIU

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2020.568) w okresie  od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2020r.:

  1. Wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust.7 i art. 78 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym
  2. Art. 140 mb ustawy, o której mowa w pkt.1 stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1 (kary pieniężne).

Przepisy stosuje się :

  1. do pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  2. do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego  nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

PDFTermin rejestracji pojazdu wydłużony do 180 dni dla umówy zawartych do 31.12.2020 - szczegóły.pdf (191,41KB)