×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XX sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (23,85KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiat Opolski.pdf (24,09KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf (24,30KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf (24,47KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf (24,18KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 r. oraz zestawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Opolskim.pdf (24,24KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja.pdf (24,64KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (24,00KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf (24,01KB)