WAŻNA INFORMACJA: ***Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XX sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiat Opolski.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 r. oraz zestawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Opolskim.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf