×
×

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach

Zarządu Powiatu Opolskiego
Uchwała nr 873/13

z dnia 27 marca 3013r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach

Na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373    z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty       ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach , ul. Zamkowa 15, 49-130 Tułowice na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu Opolskiego:

 1. Henryk Lakwa
 2. Leonarda Płoszaj
 3. Krzysztof Wysdak 
 4. Zofia Kotońska
 5. Sybilla Stelmach Załącznik do Uchwały Nr 873/13
Zarządu Powiatu Opolskiego  z dnia 27 marca 2013r.

 

Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15.

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r.w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz.373 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz.1436 z późn. zm).

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1. ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego
4. uzyskał:
a) co najmniej dobrą oceną pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)w przypadku nauczyciela akademickiego –pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat w pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6. nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust. 1 ustawy    z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego;
9.  nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U.z 2005r. Nr 14, poz.114, z późn. zm.).

2. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw  członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia       o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej;
2. ukończyła studia magisterskie;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4.ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6.spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2,5,7,9.

3. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.854 z późn.zm.), spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Wymagane dokumenty:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu  Szkół w Tułowicach;
2)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)  życiorys z opisem  przebiegu  pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
      a)  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
      b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
      c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4)  oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w  ppkt 3;
5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;
8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy        z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie       z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

6. Ogłoszenie umieszcza się na stronie

5. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29,     45-068 Opole (pokój nr 4) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata oraz jego aktualnym numerem telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15, 49-130 Tułowice”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.

 1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Opolskiego.
 1. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zarząd Powiatu Opolskiego:

 1. Henryk Lakwa
 2. Leonarda Płoszaj
 3. Krzysztof Wysdak 
 4. Zofia Kotońska
 5. Sybilla Stelmach