×
×

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Starostwo Powiatowe w Opolu zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac w komisji konkursowej, która będzie opiniowała oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2013 roku.

Informacje ogólne

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2013 roku.

2. Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej w 2013 roku.

3. Członkowie komisji konkursowej pełnią swoje funkcje społecznie.

4. Prace komisji konkursowej odbywać się będą w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Opolu.

Wymagania dotyczące kandydatów

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby, które wyraziły chęć wzięcia udziału w pracach komisji konkursowej,  wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Osoby wskazane przez wyżej wymienione organizacje korzystają z pełni praw publicznych.

Zadania komisji konkursowej

1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu.

2. Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

Wybór kandydatów z listy do prac w komisji konkursowej

1. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.

2. Zarząd Powiatu Opolskiego powoła w drodze uchwały komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych   w 2013 roku przez powiat organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym  w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji

1. Termin zgłaszania kandydatów upływa 1.03.2013 roku.

2. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz można pobrać: 

PDFFormularz zgłoszeniowy dla członków komisji konkursowej (101,29KB)  

3. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać osobiście bądź  za pośrednictwem poczty do Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole.

Uwagi końcowe

 Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.